Privātuma politika

Sia "Nordkommerce", reģistrācijas numurs: 40003433346, juridiskā adrese: Purvciema iela 18,Rīga, LV-1035 (turpmāk – Nordkommerce) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.

Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet laiku tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats


1. Nordkommerce apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

• līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

• normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

• saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

• likumīgās interesēs - lai realizētu no Nordkommerce un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Nordkommerce likumīgās intereses.


2. Nordkommerce likumīgās intereses ir:

• veikt komercdarbību;

• pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

• nodrošināt līguma saistību izpildi;

• saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);

• analizēt Nordkommerce mājaslapas darbību;

• administrēt Nordkommerce Klienta kontu;

• reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

• nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;

• novērst krāpniecību;

• administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;

• informēt potenciālos klientus par savu darbību.


Personas datu apstrādes nolūki


3. Nordkommerce apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

- klienta identificēšanai;

- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

- preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);

- preču reklamēšanai un izplatīšanai ( komerciāliem nolūkiem);

- klientu apkalpošanai;

- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

- norēķinu administrēšanai;

- mājas lapas darbības uzlabošanai.Personas datu apstrāde


4. Nordkommerce apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.


5. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Nordkommerce var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, Nordkommerce sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par Nordkommerce datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Nordkommerce ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.


6. Nordkommerce sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Nordkommerce uzdevumā.


7. Nordommerce neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);

• ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Nordkommerce likumīgo interešu aizsardzībai.


Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:


• kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Nordkommerce vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

• kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības


8. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota www.1100.lv , sadaļā “Mans profils”, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai.


9. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi Nordkommerce). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 kalendāro dienu laikā.

Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.


Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt


Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.1100.lv mājas lapā, sadaļā “Manis profils”, zvanot uz 29535080 vai klātienē Nordkommerce birojā.


10. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.


11. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā


12. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.


Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi


13. Nordkomerce veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).


14. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Nordkommerce veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, u.c.).


15. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem Nordkomerce veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.


16. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.1100.lv mājas lapā, sadaļā “Mans profils”, zvanot uz 29535080 vai klātienē Nordkommerce birojā.


17. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.


18. Nordkommerce pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var aizņemt laiku līdz 3 (trim) darba dienām.Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde


19. Nordkommerce mājaslapa izmanto sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami Privātuma politika sadaļā.


20. Nordkommerce mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Nordkommerce nenes atbildību.


Citi noteikumi


Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot Mans profils sadaļu , Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus reģistrētos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.


Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktformu mūsu mājas lapā www.1100.lv

Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

Nordkommerce sīkdatņu politika


Mēs izmantojam sīkfailus (cookies), lai sniegt Jums vislabāko servisu mūsu tīmekļa vietnē.


Kas ir sīkfaili?

Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek ierakstīti Jūsu ierīcē katru reizi, kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietni.


Kāpēc mēs izmantojam sīkfailus?

Sīkfailu izmantošana ļauj mums piedāvāt klientiem optimālu vietnes lietojamību; piemēram, sīkfaili palīdz mums atcerēties Jūsu iepriekšējos apmeklējumus un izvēles mūsu tīmekļa vietnē.


Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot sīkfailus:


- informācijas apkopošanai par lietotāju paradumiem un statistikas datiem;


- klientu apkalpošanas līmeņa uzlabošanai ;

- lietotāja iestatījumu saglabāšanai;


- mārketinga ziņojumu izsūtīšanai;


- informācijas apkopošanai, kas nepieciešama interneta vietnes uzlabošanai;


- autorizācijai, tīmekļa vietnes personalizācijai un aizpildīšanai;


- satura nodrošināšanai (Youtube, Google kartes, utt).


Kādus sīkfailus mēs izmantojam?


Sesijas sīkfailus

Sesijas sīkfaili, t.i. pagaidu sīkfaili tiek izmantoti ik reizi, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un tiek izdzēsti, kad Jūs aizverat pārlūku. Pagaidu sīkfaili tiek izmantoti, piemēram, lai atcerēties valodas izvēli tīmekļa vietnē vai groza saturu.


Pastāvīgie sīkfaili

Pastāvīgie sīkfaili tiek saglabāti lietotāja ierīcē pat pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Pastāvīgie sīkfaili ierīcē tiek saglabāti noteiktu laika periodu, daži no tiem tiek glabāti lietotāja datorā vairākas dienas, mēnešus vai pat gadus. Pastāvīgie sīkfaili tiek izmantoti, piemēram, lai saglabātu lietotāja iestatījumus, kā arī lietotāja vārdu un paroli, lai nebūtu nepieciešamības ievadīt šos datus ik reizi, kad tiek apmeklēta tīmekļa vietne.


Trešās puses sīkfaili

Nodrošinot augstas kvalitātes saturu, statistikas datu vākšanu un reklāmu, Nordkommerce tīmekļa vietnē tiek izmantoti trešās puses sīkfaili. Ar trešo pušu sīkfailu privātuma politiku un noteikumiem Jūs varat iepazīties šo sīkfailu īpašnieku tīmekļa vietnēs.


Trešās puses sīkfailu saraksts:


Ar Facebook sīkdatņu noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit:

https://www.facebook.com/policies/cookies/


Ar Google sīkdatņu noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit:

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/


Kā ierobežot sīkfailu izmantošanu un kā tos izdzēst?


Lietotājam ir iespēja izdzēst sīkfailus, kas saglabāti Jūsu ierīcē, un aizliegt sīkfailu saglabāšanu ierīcē. Lai to izdarītu, Jums ir jānomaina savas pārlūkprogrammas iestatījumi.


Precīzākas instrukcijas ir atrodamas pārlūkprogrammas instrukciju sadaļā.